Historie budyňského hradu

Původně dřevěný hrad byl majetkem českých panovníků. Prvá písemná zmínka o Budyni nad Ohří je z roku 1173 a to v listině, ve které v souvislosti s předáním vlády si král Vladislav I. ponechává Budyni a některé další statky k vlastnímu užívání. Na počátku 12. století jej přestavěl český král Přemysl Otakar I. z kamene v gotickém slohu. Roku 1336 Jan Lucemburský prodal Budyni Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka a Hazmburka. Za jejich vlády doznal hrad i celé panství největšího rozvoje.

Ve 2. polovině 15. století zde Jan Zajíc vybudoval pozdně gotický hrad, obehnaný hradbami a vodním příkopem. Zajíc zastával významnou funkci dvorského sudího. Postavil se ale na odpor proti králi Jiřímu z Poděbrad a roku 1469 dokonce podpořil uherského vládce Matyáše Korvína. Proto byl hrad královským vojskem obklíčen, avšak Jan Zajíc z něj stačil uprchnout do Žitavy.

Roku 1551 zde vybuchl sklad střelného prachu, což vedlo k poškození kamenné stavby. Ve 2. polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Tehdejší majitel Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka se však přestavbou natolik zadlužil, že musel celý komplex prodat roku 1613 rodu Šternberků. Novým vlastníkem se stal Adam ze Šternberka, který sloučil budyňské a libochovické panství, což předznamenalo úpadek hradu. Za třicetileté války byla celá Budyně dobývána a později i vydrancována Sasy. Po válce sloužil zámek již pouze jako sídlo hejtmana a úředníků. Roku 1759 za sedmileté války při obléhání města Prusy byl těžce poškozen požárem. V roce 1823 bylo zbořeno východní a jižní palácové křídlo společně s věží.

Současnou podobu dala hradu zásadní rekonstrukce v letech 1900 - 1913, provedenou novým vlastníkem, hrabětem Janem Josefem Herbersteinem. Architektem přestavby byl Eduard Fiala, renesanční interiéry zrestauroval v letech 1908 - 1913 R. Říhovský.

Roku 1945 se hrad stal majetkem města Budyně. Poslední úpravy pochází z 70. a 90. let 20. století, kdy došlo například k rekonstrukci hradeb. Po uplatněném restitučním nároku rodinou Herbersteinů byl soudem definitivně přiznán 27. září 1994 do vlastnictví města. Nejvýznamnější částí zámku je Zlatý sál, ve kterém lze vidět renesanční malby výjevů ze života šlechty v 16. století.

Stavební podoba budyňského hradu

Budyňský hrad býval původně snad jednopalácový se dvěma postraními věžemi, později čtyřkřídlý kastel (možná se čtyřmi věžemi) s vnitřním nádvořím. Hrad byl obehnán hradbou, na severozápadní a jihozápadní straně zpevněnou polokruhovitými baštami. V hradbě jsou klíčové střílny pocházející z 16. století. Celé opevnění navazovalo na městské hradby a bylo chráněno vodními příkopy.

Zajímavost

R. 1518 sem přivezl Jan Zajíc tzv. budyňského draka, vycpaného krokodýla; byl zavěšen v radničním průjezdu a jednalo se o první vycpaninu ve střední Evropě.

  © 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts